สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

 • สบอ. 6 (สงขลา)
 • สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ทั่วประเทศ

 •  
   

  .

   
   
   
   
  ชื่อหน่วยงาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
  เนื้อที่ ประมาณ 391,689 ไร่
  สำนักงาน
  ที่ตั้ง : บ้านบาลา หมู่ที่ 5 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 96160
  พิกัด : 47N UTM 815109 642750
  โทรศัพท์ : 08 7286 2351
  อีเมล : k_hala-bala@hotmail.com
   
     
  นายณรงค์ศักดิ์  พงศ์ดี
  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน
  หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
  โทรศัพท์ : 08 7286 2351
  อีเมล : narongsak3001@hotmail.com

   

  ประวัติความเป็นมา

  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ปัจจุบันเป็นหน่วยงานในสังกัด สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี
  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เดิมได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดิน
  ป่าฮา
  ลาและป่าบาลา ในท้องที่ อำเภอจะแนะ อำเภอแว้ง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส และอำเภอเบตง  จังหวัดยะลา
  ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้า 15-17 เล่มที่ 113 ตอนที่ 44 ก วันที่ 3 ตุลาคม 2539
  เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลำดับที่ 40 ของประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ จังหวัดยะลา และนราธิวาส  

  ปี พ.ศ. 2542 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระเสาวนีย์ให้นำพื้นที่ป่าสมบูรณ์บางส่วน คือพื้นที่นิคมสร้างตนเองสุคิริน
  ของกรมประชาสงเคราะห์ (ปัจจุบันเป็นกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) ซึ่งเป็นพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
  มาผนวกเข้าเป็น
  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ต่อมาวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้ส่งพื้นที่นิคมสร้างตนเองสุคิริน
  อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส จำนวน 65,318
  ไร่ และนิคมสร้างตนเองศรีสาคร  อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส จำนวน 14,134 ไร่   รวมเป็น 79,452 ไร่ นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปรินยอ จำนวน 35,576 ไร่ ป่าเตรียมการสงวน ป่าจะแนะ
  จำนวน 5,936 ไร่ ซึ่งติดแนวเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา โดยจะผนวกเพิ่มป่า 2 ผืนนี้อีก จำนวน 41,512 ไร่
  รวมพื้นที่
  ที่จะผนวกเพิ่ม จำนวน 120,964 ไร่ 

  ต่อมาปี พ.ศ. 2551 ได้มีประกาศพระราชกิจจานุเบกษาหน้า 58 เล่ม 125 ตอนที่ 10 ก วันที่ 15 มกราคม 2551
  กำหนดบริเวณที่ดินป่าฮาลา-ป่าบาลาในท้องที่ ตำบลกาหลง ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ
  ตำบลสุคิริน ตำบลมาโมง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน ตำบลแว้ง ตำบลแม่ดง ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส และ
  ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา มีพื้นที่รับผิดชอบ
  รวมทั้งหมด 391,689 ไร่

   

  แผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
   
  อาณาเขต
  • ป่าบาลา ในท้องที่ ต.แว้ง  ต.แม่ดง ต.โละจูด อ.แว้ง, ต.มาโมง ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส มีอาณาเขตติดต่อ
    ทิศเหนือ จรดกับ ต.แว้ง อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ทิศตะวันออก จรดกับ นิคมสร้างตนเองแว้ง ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส
    ทิศตะวันตก จรดกับ นิคมสร้างตนเองสุคิริน ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ทิศใต้ จรดกับ ประเทศมาเลเชีย
  • ป่าฮาลา ในท้องที่ ต.จะแนะ อ.จะแนะ จ.นราธิวาส, ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา มีอาณาเขตติดต่อ
    ทิศเหนือ จรดกับ นิคมสร้างตนเองศรีสาคร ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
    ทิศตะวันออก จรดกับ นิคมสร้างตนเองสุคิริน อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
    ทิศตะวันตก จรดกับ อุทยานแห่งชาติบางลาง อ.เบตง จ.ยะลา
    ทิศใต้ จรดกับ พรมแดนประเทศมาเลเชีย

   

  ลักษณะภูมิประเทศ

  เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ปกคลุมด้วยป่าดงดิบชื้น หรือป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rain Forests) ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้สุดของ
  ประเทศไทย มีแนวป่าต่อเนื่องกับป่าเบลุ่มของประเทศมาเลเชียตอนเหนือ มีพรรณไม้ไม่ผลัดใบเจริญเติบโตในพื้นที่ มีฝนตกชุก
  โดยเฉลี่ยมากกว่า 2,000 ม.ม. ต่อปี มีความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตทั้งชนิดพรรณพืชและสัตว์ป่า

   

   

  จุดเด่นที่น่าสนใจ

  เนื่องจากป่าฮาลา-บาลา เป็นป่าดงดิบชื้น หรือป่าฝนเขตร้อน (Tropical Rain Forests) ตั้งอยู่บริเวณตอนใต้สุดของประเทศไทย มีแนวป่าต่อเนื่องกับป่าเบลุ่ม ทางตอนเหนือของประเทศมาเลเชีย มีพรรณไม้และสวยงามเกิดขึ้นมากมาย เช่น

  1. น้ำตกสิรินธร 
  อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ท้องที่บ้านบาลา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
  มีน้ำไหลตลอดปี มีลานหินกว้าง เหมาะสำหรับพักผ่อน

  2. น้ำตกสายรุ้ง 
  อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา เป็นน้ำตกขนาดกลางที่มีความสวยงาม
  เกิดจากลำธารเดียวกับน้ำตกสิรินธร ในท้องที่บ้านบาลา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

  3. น้ำตกบาเล๊ะ 
  อยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่ากรือซอ ในท้องที่ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

  4. น้ำตกศรีทักษิณ
  อยู่ในหน่วยพิทักษ์ป่าภูเขาทอง ท้องที่บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

  5. จุดชมสัตว์
  อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ท้องที่บ้านบาลา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

  6. จุดชมวิว 
  อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ท้องที่บ้านบาลา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

  7. จุดชมวิว 
  อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ท้องที่บ้านบาลา ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

  8. ยอดเขาลีแป 
  อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ท้องที่ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

  9. ยอดหนึ่งสี่เก้าศูนย์ 
  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,490 เมตร อยู่ในเขตป่าฮาลา ท้องที่ตำบลไอร์เยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

  10. เส้นทางดูนก 
  อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา ท้องที่ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

   
   
  หน่วยงานในพื้นที่

  หน่วยพิทักษ์ป่า จำนวน 8 หน่วย

  1. หน่วยพิทักษ์ป่ายาเด๊ะ 
  ตั้งอยู่ที่บ้านยาเด๊ะ ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

  2. หน่วยพิทักษ์ป่าภูเขาทอง 
  ตั้งอยู่ที่บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

  3. หน่วยพิทักษ์ป่าเขาสามสิบ
  ตั้งอยู่ที่บ้านเขาสามสิบ ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ที่พิกัด

  4. หน่วยพิทักษ์ป่ากรือซอ   
  ตั้งอยู่ที่บ้านกรือซอ ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

  5. หน่วยพิทักษ์ป่าจุฬาภรณ์พัฒนา 12  
  ตั้งอยู่ที่ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส

  6. หน่วยพิทักษ์ป่าช้างเผือก
  ตั้งอยู่ที่ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

  7. หน่วยพิทักษ์ป่าไอร์กาเวาะ 
  ตั้งอยู่ที่บ้านไอร์กาเวาะ ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส

  8. หน่วยพิทักษ์ป่าฮาลา  ตั้งอยู่ที่ ตำบลไอร์เยอร์เวง  อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา

   
   
   
   
  :: ศูนย์ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หน้าหลัก กลับขึ้นบน

  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 สาขาปัตตานี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
  อาคารสำนักงานป่าไม้เขตปัตตานี เลขที่ 6/2 ถนนมะกรูด ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
  โทรศัพท์ 0 7333 6290-3  โทรสาร 0 7334 8431   Email : dnp6ptn@dnp.go.th

  free hit counter